تغییر مکان ناآرام ها


از اینجا تازه کم کم داشت خوشم میومد که پیشنهاد اغوا‏کننده ی سایت داری!! من و وسوسه کرد و از اینجا روند و به اونجا کشوند!

بعله


ریـــدمان


واسه کسی مردم که برام تب نکرد..

چه باک!

ما اهل کم فروشی نیستیم!