مرگ یه بار.. شیون هم یه بار..

بکش مرا اما

لنگ در هوا

نگه ندارم

زجرکشی

جرمش بیشتر است...