ان درزهای ننه بزرگ..


نازی! لخت بودن همیشه شهوت‏انگیز نیست.. گاهی وحشت‏آوره

هیچ‏چیز تو زندگی وحشت‏انگیزتر از یه حقیقت لخت نیست..

هیچ‏چیز!

2 فحش اساسی:

راحله گفت...

حقیقت باید لخت باشه دختر
اونی که وحشت ایجاد کرده لباس بدیه که تن حقیقت کردند

رضا گفت...

لایک به راحله
قشنگ گفت
ولی خب خود حقیقت هم میتونه وحشت ایجاد باشه.وقتی آدم در برابرش ناتوان باشه
یا نتونه کاری از پیش ببره
حقیقت هم میتونه وحشتناک باشه.میتونه.حقیقت تلخ...حقیقت وحشتناک...

ارسال یک نظر