حافظا!


پیش کمان ابرویش
لابه همی کنم
ولی

گوش کشیده است ازآن

گوش به من

نمی‏کند

1 فحش اساسی:

رضا گفت...

خب در این مورد دیگه نمیشه کامنت گذاش همینجوری.
کار دست حافظه!!!

ارسال یک نظر