ای بنده!


به آسمان ها قسم که ما جز خیر تورا نخواستیم و هر آنچه سرت آمد به صلاح تو بود.. اما عجب کرکر خنده ای در عرش به راه افتاد.. جات خالی!