درد دل های یک احمق تمام عیار

دلخوش شدن به فال تو جرم است حافظا