تفسیر الانسان من باب الرحمن بن همساده

.
ای بنده! ما تورا آفریدیم.. خب دلمان خواست!
دادیم سرویست کنند.. بازهم دلمان خواست!

زیاده از دهانت ور بزنی می دهیم ناکارت کنند.. گرچه دلمان نمی خواهد!