تف به ذات سردرگمی

.
از اینجا رونده
از اونجا مونده..

به دوزخ زکی گفته

برزخ من!

2 فحش اساسی:

رضا گفت...

برو دنبال این نکیر و منکر بگو بیان سراغت تکلیفت رو روشن کنن دیگه!
ایناها هم همه چی رو دایورت کردنا!

ناشناس گفت...

سردرگم نباش دخترم.

ارسال یک نظر