اسمش مسافر نبود


نیامد که بماند؛

که اگر آمده بود نگاهش می داشتیم به ضرب و زور

گرچه ضرب و زورمان هیچ گاه زیاد نبود...

همان بهتر که نیامد،

تا بگوییم نگاهش می داشتیم اگر می آمد؛

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر