غریب ناآشنامی دونی غریبه بری جلو آشنا برگردی ینی چی؟
می دونی آشنا بری جلو دوست برگردی ینی چی؟
می دونی دوست بری جلو عاشق برگردی ینی چی؟
می دونی عاشق بری جلو فارغ برگردی ینی چی؟

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر