بی خیرداشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری

و به ما معرفیش نمی کرد؛ می گفت شوما حیفی

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر