با آقا حافظمی فرمان: ... وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

می فرماییم: وز بهر ظاهرسازی؛ آبرو داری؛ حالا شما فک کن ما خوبیم؛

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر