از قدیمی نوشته هاگاهی شما آگاه نیستید از میزان تاثیر لبخندتان بر کل روز یک نفر


آگاهی های خود را بالا ببرید

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر