آشفتگی ها


چیزی که بیشتر از شکست عشقی اذیتم می کنه، صبح زود از خواب بیدار شدنه


0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر