بمب افکن


ملالی نیست جز دوری شما که همچون بمب اتم هیروشیماس

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر